Елена Хаджиева и кол. Разбирам и говоря

Учебното помагало Разбирам и говоря е плод на усилията на авторски екип от специалисти в различни области на лингвистиката. Част от тях са с дългогодишен преподавателски и утвърден професионализъм, а другите са млади учени, започнали сравнително скоро професионалното си развитие в сферата на чуждоезиковото обучение.
Целта на помагалото е максимално широка приложимост и ефективност. То е подходящо както за начинаещи, така и за среднонапреднали и напреднали, като този широк параметър и избраният подход на помагалото са продиктувани от ефективният обмен на опит.
Разбирам и говоря е помагало, подходящо за всички чуждестранни студенти в учебни заведения, където се изучава български език и култура. В помагалото има баланс между теория и практика, а начинът на поднасяне на информация позволява и самоподготовка на чуждестранни граждани в България и извън страната.
Помагалото е организирано в 30 урочни единици, всяка от които съдържа кратко теоретично представяне на съответната тема и практическа част, която се състои от базисни и допълнителни упражнения, съобразно различните степени на владеене на българския език. Подредбата следва класическото лингвистично последователно представяне – от особеностите на именната система до закономерностите в темпоралната система на българския език. Допълнително са включени и статиите: Фонемен състав на българския език, Особености на българската морфологична система, Модел на българската темпорална система, Българска пунктуация и Части на речта и части на изречението, чиято цел е да изградят езикува и културна чувствителност при чуждоговорящите студенти.
Теоретичната основа в уроците съставя кратки граматически очерци, с основни правописни, правоговорни и книжовни правила, характерни за българската езикова практика. Ценно за широката аудитория, за която е предназначено помагалото, е именно лаконичното поднасяне на лингвистичната база с основни норми и закономерности, което прави книгата лесно достъпна и разбираема и в същото време изключително информативна – предпоставка за ефикасното й използване и употреба, дори и като граматически справочник.
Практическите упражненията формират моделите на лексикална и граматическа прогресия с цел повишаване на лингвистичните и комуникативните умения на чуждестранните студентите, специализанти, докторанти и други. Базисните упражнения са насочени към начинаещи и среднонапреднали, докато допълнителните упражнения са предназначени предимно за изучаващи български език със средна и висока езикова компетентност. На базата на това разделение постепенно се надграждат придобитите знания и се усъвършенстват практическите умения.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: